Surah An Nazi’at Transliteration

Quran Surah An Nazi’at Transliteration

Ayat: 46
Meaning of Surah: Those Who Drag Forth
Number surah: 79

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Wan naazi ‘aati gharqa
2. Wan naa shi taati nashta
3. Wass saabi-haati sabha
4. Fass saabi qaati sabqa
5. Fal mu dab-bi raati amra
6. Yawma tarjufur raajifa
7. Tatba’u har raadifa
8. Quloobuny-yau maaiziw-waaji-fa
9. Absaa ruhaa khashi’ah
10. Ya qoo loona a-inna lamar doo doona fil haafirah
11. Aizaa kunna ‘izaa man-nakhirah
12. Qaalu tilka izan karratun khaasirah.
13. Fa inna ma hiya zajratuw-waahida
14. Faizaa hum biss saahirah
15. Hal ataaka hadeethu Musaa
16. Iz nadaahu rabbuhu bil waadil-muqad dasi tuwa
17. Izhab ilaa fir’auna innahu taghaa.
18. Faqul hal laka ilaa-an tazakka.
19. Wa ahdi yaka ila rabbika fatakh sha
20. Fa araahul-aayatal kubra.
21. Fa kazzaba wa asaa.
22. Thumma adbara yas’aa.
23. Fa hashara fanada.
24. Faqala ana rabbu kumul-a’laa.
25. Fa-akha zahul laahu nakalal aakhirati wal-oola.
26. Inna fee zaalika la’ibratal limaiy-yaksha
27. A-antum a shaddu khalqan amis samaa-u banaaha.
28. Raf’a sam kaha fasaw waaha
29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha.
30. Wal arda b’ada zaalika dahaaha.
31. Akhraja minha maa-aha wa mar ‘aaha.
32. Wal jibala arsaaha.
33. Mataa’al lakum wali an ‘aamikum.
34. Fa-izaa jaaa’atit taaam matul kubraa.
35. Yauma Yata zakkarul insaanu ma sa’aa.
36. Wa burrizatil-jaheemu limany-yaraa.
37. Fa ammaa man taghaa.
38. Wa aasaral hayaatad dunyaa
39. Fa innal jaheema hiyal maawaa.
40. Wa ammaa man khaafa maqaama Rabbihee wa nahan nafsa ‘anil hawaa
41. Fa innal jannata hiyal maawaa
42. Yas’aloonaka ‘anis saa’ati ayyaana mursaahaa
43. Feema anta min zikraahaa
44. Ilaa Rabbika muntahaa haa
45. Innamaaa anta munziru maiy yakshaahaa
46. Ka annahum Yawma yarawnahaa lam yalbasooo illaa ‘ashiyyatan aw duhaahaa

Quran Transliteration