Surah Taha Transliteration

Quran Surah Taha Transliteration

Ayat: 135
Juz: 16
Makiyah
Meaning of Surah: Taha
Number surah: 20

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Taa-Haa
2. Maaa anzalnaa ‘alaikal Qur-aana litashqaaa
3. Illaa tazkiratal limany yakshaa
4. Tanzeelam mimman khalaqal arda was samaawaatil ‘ulaa
5. Ar-Rahmaanu ‘alal ‘Arshis tawaa
6. Lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa maa bainahumaa wa maa tahtassaraa
7. Wa in tajhar bilqawli fainnahoo ya’lamus sirra wa akhfaa
8. Allaahu laaa ilasha illaa Huwa lahul Asmaaa’ul Husnaa
9. Wa hal ataaka hadeesu Moosa
10. Iz ra aa naaran faqaala li alhlihim kusooo inneee aanastu naaral la’alleee aateekum minhaa biqabasin aw ajidu ‘alan naari hudaa
11. Falammaaa ataahaa noodiya yaa Moosaa
12. Inneee Ana Rabbuka fakhla’ na’laika innaka bilwaadil muqaddasi Tuwaa
13. Wa anakhtartuka fastami’ limaa yoohaa
14. Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa’budnee wa aqimis-salaata lizikree
15. Innas Saa’ata aatiyatun akaadu ukhfeehaa litujzaa kullu nafsim bimaa tas’aa
16. Falaa yasuddannnaka ‘anhaa mal laa yu’minu bihaa wattaba’a hawaahu fatardaa
17. Wa maa tilka bi yamee nika yaa Moosaa
18. Qaala hiya ‘asaaya atawakka’u alaihaa wa ahushshu bihaa ‘alaa ghanamee wa liya feehaa ma aaribu ukhraa
19. Qaala alqihaa yaa Moosaa
20. Fa-alqaahaa fa -izaa hiya haiyatun tas’aa
21. Qaala khuzhaa wa laa ta khaf sanu’eeduhaa seeratahal oolaa
22. Wadmum yadaka ilaa janaahika takhruj baidaaa’a min ghairi sooo’in Aayatan ukhraa
23. Linuriyaka min Aayaatinal Kubra
24. Izhab ilaa Fir’awna innahoo taghaa (section 1)
25. Qaala Rabbish rah lee sadree
26. Wa yassir leee amree
27. Wahlul ‘uqdatam milli saanee
28. Yafqahoo qawlee
29. Waj’al lee wazeeram min ahlee
30. Haaroona akhee
31. Ushdud biheee azree
32. Wa ashrik hu feee amree
33. Kai nusabbihaka kaseeraa
34. Wa nazkuraka kaseeraa
35. Innaka kunta binaa baseeraa
36. Qaala qad ooteeta su’laka yaa Moosaa
37. Wa laqad manannaa ‘alaika marratan ukhraaa
38. Iz awhainaaa ilaaa ummika maa yoohaaa
39. Aniqzifeehi fit Taabooti faqzifeehi fil yammi fal yul qihil yammu bis saahili yaakhuzhu ‘aduwwul lee wa ‘aduwwul lah; wa alqaitu ‘alaika mahabbatam minnee wa litusna’a ‘alaa ‘ainee
40. Iz tamsheee ukhtuka fataqoolu hal adullukum ‘alaa mai yakfuluhoo faraja ‘naaka ilaaa ummika kai taqarra ‘ainuhaa wa laa tahzan; wa qatalta nafsan fanajjainaaka minal ghammi wa fatannaaka futoonaa; falabista sineena feee ahli Madyana summa ji’ta ‘alaa qadariny yaa Moosa
41. Wastana’ tuka linafsee
42. Izhab anta wa akhooka bi Aayaatee wa laa taniyaa fee zikree
43. Izhabaaa ilaa Fir’awna innahoo taghaa
44. Faqoolaa lahoo qawlal laiyinal la allahoo yatazakkkaru ‘aw yakhshaa
45. Qaalaa Rabbanaaa innanaa nakhaafu ai yafruta ‘alainaaa aw ai yatghaa
46. Qaala laa takhaafaaa innanee ma’akumaa asma’u wa araa
47. Faatiyaahu faqoolaaa innaa Rasoolaa Rabbika fa arsil ma’anaa Banee Israaa’eela wa laa tu’azzibhum qad ji’naaka bi Aayatim mir Rabbika wassa laamu ‘alaa manit taba’al hudaa
48. Innaa qad oohiya ilainaaa annnal ‘azaaba ‘alaa man kaz zaba wa tawalla
49. Qaala famar Rabbu kumaa yaa Moosa
50. Qaala Rabbunal lazeee a’taa kulla shai’in khalqahoo summa hadaa
51. Qaala famaa baalul quroonil oolaa
52. Qaala ‘ilmuhaa ‘inda Rabee fee kitaab, laa yadillu Rabbee wa laa yansaa
53. Allazee ja’ala lakumul arda mahdanw wa salaka lakum feehaa subulanw wa anzala minas samaaa’i maaa’an fa akhrajnaa biheee azwaajam min nabaatin shatta
54. Kuloo war’aw an’aamakum; inna fee zaalika la Aayaatil li ulin nuhaa
55. Minhaa khalaqnaakum wa feehaa nu’eedukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa
56. Wa laqad arainaahu Aayaatinaa kullahaa fakaz zaba wa abaa
57. Qaala aji’tanaa litukhri janaa min ardinaa bisihrika yaa Moosa
58. Falanaatiyannaka bisihrim mislihee faj’al bainanaa wa bainaka maw’idal laa nukhlifuhoo nahnu wa laaa anta makaanan suwaa
59. Qaala maw’idukum yawmuz zeenati wa ai yuhsharan naasu duhaa
60. Fatawallaa Fir’awnu fajjama’a kaidahoo summa ataa
61. Qaala lahum Moosaa wailakum laa taftaroo ‘alal laahi kaziban fa yus hitakum bi ‘azaab, wa qad khaaba manif taraa
62. Fatanaaza’ooo amrahum bainahum wa asarrun najwaa
63. Qaalooo in haaazaani lasaahiraani yureedaani ai yukhrijaakum min ardikum bisihrihimaa wa yazhabaa bitareeqatikumul muslaa
64. Fa ajmi’oo kaidakum summma’too saffaa; wa qad aflahal yawma manis ta’laa
65. Qaaloo yaa Moosaaa immaaa an tulqiya wa immaaa an nakoona awala man alqaa
66. Qaala bal alqoo fa izaa hibaaluhum wa ‘isiyyuhum yuhaiyalu ilaihi min sihrihim annahaa tas’aa
67. Fa awjasa fee nafsihee kheefatam Moosa
68. Qulnaa laa takhaf innaka antal a’laa
69. Qa alqi maa fee yamee nika talqaf maa sana’oo; innamaa sana’oo kaidu saahir; wa laa yuflihus saahiru haisu ataa
70. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qaalooo aamannaa bi Rabbi Haaroona wa Moosa
71. Qaala aamantum lahoo qabla an aazana lakum; innahoo lakabeerukumul lazee ‘allama kumus sihra fala uqatti’anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibannakum fee juzoo’in nakhli wa lata’lamunna aiyunaaa ashaddu ‘azaabanw wa abqaa
72. Qaaloo lan nu’siraka ‘alaa maa jaaa’anaa minal baiyinaati wallazee fataranaa faqdi maaa anta qaad; innamaa taqdee haazihil hayaatad dunyaa
73. Innaaa aamannaa bi Rabbinaa liyaghfira lanaa khataayaanaa wa maaa akrahtanaa ‘alaihi minas sihr; wallaahu khairunw waabqaa
74. Innahoo mai yaati Rabbahoo mujriman fa inna lahoo Jahannama laa yamotu feehaa wa laa yahyaa
75. Wa mai yaatihee mu’minan qad ‘amilas saalihaati fa ulaaa’ika lahumud dara jaatul ‘ulaa
76. Jannaatu ‘Adnin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa; wa zaalika jazaaa’ua man tazakka (section 3)
77. Wa laqad awhainaaa ilaa Moosaaa an asri bi’ibaadee fadrib lahum tareeqan fil bahri yabasal laa takhaafu darakanw wa laa takhshaa
78. Fa atba’ahum Fir’awnu bijunoodihee faghashiyahum minal yammmi maa ghashi yahum
79. wa adalla fir’awnu qawmahoo wa maa hadaa
80. Yaa Baneee Israaa’eela qad anjainaakum min ‘aduw wikum wa wa’adnaakum jaanibat Tooril aimana wa nazzalnaa ‘alaikumul Manna was Salwaa
81. Kuloo min taiyibaati maa razaqnaakum wa laa tatghaw feehi fa yahilla ‘alaikum ghadabee wa mai yahlil ‘alaihi ghadabee faqad hawaa
82. Wa innee la Ghaffaarul liman taaba wa aamana wa ‘amila saalihan summah tadaa
83. Wa maaa a’jalaka ‘an qawmika yaa Moosa
84. Qaala hum ulaaa’i ‘alaaa asaree wa ‘ajiltu ilaika Rabbi litardaa
85. Qaala fa innaa qad fatannaa qawmaka mim ba’dika wa adallahumus Saamiriyy
86. Faraja’s Moosaaa ilaa qawmihee ghadbaana asifaa; qaala yaa qawmi alam ya’idkum Rabbukum wa’dan hasanaa; afataala ‘alaikumul ‘ahdu am arattum ai yahilla ‘alaikum ghadabum mir Rabbikum fa akhlaftum maw’idee
87. Qaaloo maaa akhlafnaa maw’idaka bimalkinna wa laakinna hummilnaaa awzaaram min zeenatil qawmi faqazafnaahaa fakazaalika alqas Saamiriyy
88. Fa akhraja lahum ‘ijlan jasadal lahoo khuwaarun faqaaloo haazaaa ilaahukum wa ilaahu Moosaa fanasee
89. Afalaa yarawna allaa yarji’u ilaihim qawlanw wa laa yamliku lahum darranw wa laa naf’aa (section 4)
90. Wa laqad qaala lahum Haaroonu min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihee wa inna Rabbakumur Rahmaanu fattabi’oonee wa atee’ooo amree
91. Qaaloo lan nabraha ‘alaihi ‘aakifeena hattaa yarji’a ilainaa Moosaa
92. Qaala Yaa Haaroonu maa mana ‘aka iz ra aitahum dallooo
93. Allaa tattabi’ani afa’asaita amree
94. Qaala yabna’umma laa taakhuz bilihyatee wa laa biraasee innee khashetu an taqoola farraqta baina Baneee Israaa’eela wa lam tarqub qawlee
95. Qaala famaa khatbuka yaa Saamiriyy
96. Qaala basurtu bimaa lam yabsuroo bihee faqabadtu qabdatam min asarir Rasooli fanabaztuhaa wa kazaalika sawwalat lee nafsee
97. Qaala fazhab fa inna laka fil hayaati an taqoola laa misaasa wa inna laka maw’idal lan tukhlafahoo wanzur ilaaa ilaahikal lazee zalta ‘alaihi ‘aakifaa; lanuharriqannnahoo summa lanansifanahoo fil yammi nasfaa
98. Innamaaa ilaahukkumul laahul lazee laa ilaaha illaa Hoo; wasi’a kulla shai’in ilmaa
99. Kazaalika naqussu ‘alaika min ambaaa’i maa qad sabaq; wa qad aatainaaka mil ladunnaa Zikraa
100. Man a’rada ‘anhu, fa innahoo yahmilu Yawmal Qiyaamati wizraa
101. Khaalideena feehi wa saaa’a lahum Yawmal Qiyaamati himlaa
102. Yawma yunfakhu fissoori wa nahshurul mujrimeena Yawma ‘izin zurqaa
103. Yatakhaafatoona bainahum il labistum illaa ‘ashraa
104. nahnu a’lamu bimaa yaqooloona iz yaqoolu amsaluhum tareeqatan illabistum illaa yawmaa (section 5)
105. Wa yas’aloonaka ‘anil jibaali faqul yansifuhaa Rabbee nasfaa
106. Fa yazaruhaa qaa’an safsafaa
107. Laa taraa feehaa ‘iwajanw wa laaa amtaa
108. Yawma iziny yattabi’oonad daa’iya laa ‘iwaja lahoo wa khasha’atil aswaatu lir Rahmaani falaa tasma’u illaa hamsaa
109. Yawma ‘izil laa tanfa’ush shafaa’atu illaa man azina lahur Rahmaanu wa radiya lahoo qawlaa
110. Ya’lamu maa bainaa aideehim wa maa khalfahum wa laa yauheetoona bihee ‘ilmaa
111. Wa ‘anatil wujoohu lil Haiiyil Qaiyoomi wa qad khaaba man hamala zulmaa
112. Wa mai ya’mal minas saalihaati wa huwa mu’minun falaa yakhaafu zulmanw wa laa hadmaa
113. Wa kazaalika anzalnaahu Qur-aanan ‘Arabiyyanw wa sarrafnaa fee hi minal wa’eedi la’allahum yattaqoona aw yuhdisu lahum zikraa
114. Fata’aalal laahul Malikul Haqq; wa laa ta’jal bil Quraani min qabli ai yuqdaaa ilaika wahyuhoo wa qur Rabbi zidnee ‘ilmaa
115. Wa laqad ‘ahidnaaa ilaaa Aadama min qablu fanasiya wa lam najid lahoo ‘azmaa (section 6)
116. Wa iz qulnaa lilma laaa’ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Iblees; abaa
117. Faqulnaa yaaa Aadamu inna haazaa ‘aduwwul laka wa lizawjika falaa yukhrijan nakumaa minal Jannati fatashqaa
118. Innaa laka allaa tajoo’a feeha wa laa ta’raa
119. Wa annaka laa tazma’u feehaa wa laa tadhaa
120. Fa waswasa ilaihish Shaitaanu qaala yaaa Aadamu hal adulluka ‘alaa shajaratil khuldi wa mulkil laa yablaa
121. Fa akalaa minhaa fabadat lahumaa saw aatuhumaa wa tafiqaa yakhsifaani ‘alaihimaa minw waraqil jannah; wa ‘asaaa Aadamu Rabbahoo faghawaa
122. Summaj tabbahu Rabbuhoo fataaba ‘alaihi wa hadaa
123. Qaalah bita minhaa jamee’am ba’dukum liba’din ‘aduww; fa immaa yaati yannakum minnee hudan famanit taba’a hudaaya falaa yadillu wa laa yashhqaa
124. Wa man a’rada ‘an Zikree fa inna lahoo ma’eeshatan dankanw wa nahshuruhoo Yawmal Qiyaamati a’maa
125. Qaala Rabbi lima hashar tanee a’maa wa qad kuntu baseeraa
126. Qaala kazaalika atatka Aayaatunaa fanaseetahaa wa kazaalikal Yawma tunsaa
127. Wa kazaalika najzee man asrafa wa lam yu’mim bi Aayaati Rabbih; wa la’azaabul Aakhirati ashaddu wa abqaa
128. Afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la Aayaatil li ulinnuhaa (section 7)
129. Wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika lakaana lizaamanw wa ajalum musammaa
130. Fasbir ‘alaa maa yaqooloona wa sabbih bihamdi Rabbika qabla tuloo’ish shamsi wa qabla ghuroobihaa wa min aanaaa’il laili fasbbih wa atraafan nahaari la ‘allaka tardaa
131. Wa laa tamuddanna ‘ainaika ilaa ma matta’na biheee azwajam minhum zahratal hayaatid dunya linaftinahum feeh; wa rizqu Rabbika khairunw wa abqaa
132. Waamur ahlaka bis Salaati wastabir ‘alaihaa la nas’aluka rizqaa; nahnu narzuquk; wal ‘aaqibatu littaqwaa
133. Wa qaaloo law laa yaateenaa bi Aayatim mmir Rabbih; awalam taatihim baiyinatu maa fis suhufil oolaa
134. Wa law annaaa ahlaknaahum bi’azaabim min qablihee laqaaloo Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi’s Aayaatika min qabli an nazilla wa nakhzaa
135. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasoo fasta’lamoona man Ashaabus Siraatis Sawiyyi wa manih tadaa

Quran Transliteration